در مورد علم حضرت مهدی علیه السلام اخبار فراوانی وارد شده است که ایشان به چه طریقی به عالم ماوراء ارتباط دارند؛ آیا ارتباط ایشان با الهام است یا با وحی؛ در اخبار وارد شده است که ایشان با دو طریق با خدای متعال مرتبط هستند: تحدیث و تفهیم


وارد شده که امام باقر علیه السلام فرمودند که علم در جان مهدی مانند رویش گیاه در بهترین خاک است و فرمودند: فهو محدث مفهم (1): (مهدی) محدث و مفهم است.


تحدیث به معنای سخن گفتن ملائکه با شخص است، بدون اینکه شخص ملائکه را ببیند و مفهم یعنی به شخص چیزی القا می شود و آن را می فهمد.


پی نوشت:

1) یوم الخلاص، کامل سلیمان، الصفحه 381