می گفت : خادمش بودم و براش نُه سال غذا درست میکردم ....

.... یه بز ماده داشت ، می دوشیدمش ، خانواده اش نان جو ( از بی ارزش ترین انواع نان در آن روز ) میخوردند.....


گاهی اوقات خودش شیر با نان جو می خورد و گاهی نان و نمک و گاهی نان و خرما.....


این شخصیت ، رهبر مسلمانان جهان امام عالمین رسول الله صلی الله علیه و اله بودند....


ام المؤمنین عایشه می فرماید : 

تا زمانی که نبی خاتم صلی الله علیه و اله زنده بودند ، زندگی ما سخت بود ولی همین که از دنیا رفتند ، دنیا به ما روی آورد ..باید توجه داشت ، کسی که خود را رهبر دیگران معرفی می کند باید زندگی ای بسان مردم عادی داشته باشد ، نه برای خود امتیازی قائل باشد و خود را از دیگران فراتر بداند....


منبع: کشکول دستغیب ( نسخه عربی) ، صفحه  ٩٣ ، ،شذرات من حیاة النبی