همانطور که خانه‌ در ایام عید خانه تکانی می‌شود، دل هم نیاز به خانه‌تکانی دارد ولی چطور؟  قرآن کریم روش خانه تکانی آن را بیان می‌کند:
قرآن کریم راه دور شدن از آلودگی‌های باطنی را این گونه معرفی می‌کند:  انّ الحسنات یُذهبنَ السیئات (۲): کارهای خیر، بدیها را از بین می‌برد.

پی‌نوشت:
۱) هود، آیه ۱۱۴