باید دانست که دکتر آقای شریعتی کارشناس دین نیستند؛ بلکه کارشناس جامعه شناسی است؛ در نتیجه سخن گفتن ایشان در مورد دین و مسائل مرتبط با دین و مسائل دینی غیرمرتبط با جامعه شناسی در حوزه ی تخصص ایشان نیست؛ در نتیجه باید گفت که سخنان ایشان در ارتباط با دین شناسی و گزاره های دینی ارزش علمی ندارد در نتیجه استدلال به سخن ایشان نه تنها ارزش برهانی ندارد بلکه صرفا سخنانی جدلی و اقناعی خواهد بود؛ و نمی توان سخنان ایشان در عرصه ی دین را محور زندگی و بنای فکری خود قرار داد.


در نهایت باید گفت که آقای دکتر شریعتی جامعه شناس مسلمان است نه یک اسلام شناس مسلمان....