از صفت های پیروان حقیقت این است که اصرار بر تمسک به حقیقت دارند؛ چرا که رشد و پرورش انسانیت خود را در سایه سار آن می بینند؛ از این رو چنان نیست که چنین انسان هایی به سادگی از پیروی حقیقت دست بردارند بلکه خود هم عملا و هم فکراٌ بدان التزام دارند و هم دیگران را با روشی مناسب بدان فرا می خوانند.