انسان همیشه باید در پیروی از حقیقت کوشا باشد؛ و این مهم جز با کنکاش، مطالعه و پیروی فکری و عملی از حقیقت محقق نمیابد؛ باید دانست که انسانی به عقل خود است که از دیگر موجودات جهان برتری یافته است و از آن جهت که دانش، خوراک عقل استپس اگر خوراک او مناسب و درست باشد یعنی مطابق با حقیقت باشد، عقل او تغذیه درست یافته و در نتیجه به انسانیت خود نزدیک تر شده است ؛ اما اگر تغذیه عقل بشری که مایه ی برتری او از دیگر موجودات شده است، با فکر نادرست یا باطل تغذیه شود در این صورت انسانی از حقیقت خود که با پیروی از حقیقت پرورش میابد، دور می شود و از حوزه ی انسانیت خارج می شود.


از این رو یکی از مهم ترین صفات وارستگان جهان، پیروی از حقیقت است.