نباید فراموش کنیم که انسانی در اجتماعی زندگی می کند که روزانه با انسان های گوناگونی برخورد دارد؛ پس او باید فن سخن گفتن با آنان و اصلی که در ارتباط با مردم نباید از آن تخطی کند را فرا بگیرد و برنامه ی لازم را برای چنین رفتار روزانه برخوردهای همیشگی که با مردم خواهد داشترا داشته باشد.


امام علی علی السلام اما چنین می فرماید: 

با مردم به گونه‌ای رفتار کنید که اگر از دنیا رفتید بر شما گریه کنند، و اگر زنده بودید با اشتیاق به سوی شما آیند.


پی نوشت:

1) نهج البلاغه، حکمت 10