یکی از مهم ترین معجزاتی که روزانه در دیده های خود آن را مشاهده می کنیم، روییدن گیاهان با رنگ های متفاوت از دانه هایی است که مشابه هم هستند و هیچ کدام بر دیگری برتری ای از جهت رنگ ندارد؛ بدین معنا که هیچ کدام رنگی در درون خود ندارند و همه به یک رنگ هستند ولی می بینیم که که گیاهان متفاوت، با رنگ های متفاوت از این دانه ها بیرون می آیند که همه و همه یکی از مهم ترین معجزهای خلقت است.


و ما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لایه لقوم یذکرون (1): مخلوقاتی را که در زمین به رنگ های گوناگون آفریده نیز مسخر ساخت؛ در این، نشانه روشنی است برای گروهی که متذکر می شوند.


پی نوشت: 

1) سوره نحل، آیه 13