آنچه در این جهان خدای متعال برای بشریت آفریده است و آن را حلال نموده، دارای منافعی قرار داده است؛ اما باید دانست که هر آن چه در جهان مخلوق خداست و برای انسان حلال قرار داده شده و یا آفریده ای است از آفریدگان خدا، حتما دارای منفعتی است، هر چند که گاهی  آن منفعت برای ما به دلیل قصور آگاهی، آشکار نباشد.


و الانعام خلقها لکم فیها دفیء و منافع و منها تاکلون (1): و چارپایان را آفرید در حالی که برای شما وسیله پوشش و منافع دیگری است و از گوشت آن ها می خورید!


پی نوشت:

1) سوره نحل، آیه 5