گاهی آدمی به فکر فرو می روند که این ظالمان از چه خلق شده اند؟ آیا نمی دانند که از نطفه خلق شده اند؟ پس چرا این همه خود را برتر از همه می دانند و بر همه تفاخر می ورزند! 


باید بدانیم که انسان از نطفه آفریده شده است و این نطفه آن قدر بدبو است که انسانی از آن متنفر است؛ پس با این وضع باید دانست که فخر فرشی و خود برتر بینی بر دیگران معنا ندارد.


و خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین (1): انسان را از نطفه بی ارزشی آفرید و سرانجام او مدافع آشکار از خویشتن گردید!


پی نوشت:

1) سوره نحل، آیه 4