باید دانست که تا سخن کارشناسانه نباشد، نمی‌توان بدان اعتماد کرد و انسان غیر کارشناس هر چه بگوید حتی اگر سخن او درست باشد ولی نمی توان بدان اتکا و اعتماد کرد و بنای فکری یا اخلاقی یا فقهی خود را بر آن بنا نمود؛چرا که سخن غیرکارشناس، کارشناسانه نیست و تخصص لازم برای سخن راندن در مورد آن و اظهار نظر در آن را ندارد؛ بنابراین ممکن است سخن او در واقع درست باشد ولی این درستی که به نظر می‌رسد با توجه با نظر مدققانه‌ی کارشناس، درست نباشد و یا غیرکارشناس نمی‌تواند با نظر کارشناسانه درستی یا نادرستی سخن غیرکارشناس را دریابد؛ چرا که او کارشناس نیست و توان چنین امری را ندارد.

در عرصه‌ی دانش های دین به کارشناس همان عرصه و دانش مراجعه کنیم....