دین عرصه‌ی گسترده‌ای است که هر کس را یارای سخن راندن در مورد آن نیست؛ دین مجموعه‌ای از دانش‌های مختلف است که در صورتی که شخصی به همه آن ها احاطه داشته باشد، در این صورت کاشناس دین خواهد بود و همو حق سخن در همه عرصه های دین را دارد؛ اما آن که در جانبی از جوانب دین تخصص دارد، فقط در همان عرصه کارشناس است نه در دین با تمام دانش‌های آن.