یکی از اموری که از اخلاق عاقلان است و باید بدان توجه نماییم که البته بسیاری از مردم بدان اهمیتی نمی دهند، گمان نیک و درست در مورد  اشخاص است؛ چنین نباشد که نسبت به همه بدبین باشیم بلکه نسبت به انسان های دین دار باید اصل بر این باشد که گمان نیک داشته باشیم.


قال الإمام علیّ علیه السلام: اَلظَّنُّ الصَّوابُ مِنْ شیَمِ اُولِى الاَْلْبابِ (1): خوش گمانى، از اخلاق عاقلان است.


پی نوشت:

1) غررالحکم، حدیث ۱۳۸۶