در مسیر حسین که هستی بدان که فقط در مسیری که خدای متعال مشخص کرده است باید حرکت نمایی؛ چرا که حسین علیه السلام فقط در آن مسیر حرکت نمود پس طبیعتا حرکت حسینی حدودی دارد که نباید از آن تجاوز کنی و کارهایی را باید ترک کنی؛ اینکه تو خود را حسینی بدانی و موسیقی یا ترانه ای گوش کنی که مرجع تو آن را از نظر دین حسین (ع) ممنوع می داند، دروغی است که شیطان آن را برای تو راست جلوه داده است.