اگر دیدی که با دینی که داری در کنار یزید و یزیدیان قرار گرفتی و با آنان هم نوا و هم حرکت شدی، بدان که دین تو یزیدی است نه حسینی.....