بدان که با احساس نمی توان فکری را انتخاب یا مسیری را بر دیگری ترجیح داد پس حرکت حسینی و حرکت یزیدی را به خوبی وارسی کن و عاقلانه به صف حق ملحق شو...