تو اگر حسینی هستی و ایشان را مولای خود می دانی، چطور ممکن است که جاهلانه دین خود را انتخاب کرده ای! باید بدانی که حسین همان کسی است که با بصیرت در مسیر خود قدم نهاده است نه با احساسات و عواطف گذرا و تو هم باید تلاش نمایی اگر در مسیر او هستی، در دین و افکار خود حسینی عمل کنی پس باید در انتخاب راه خود وقت بگذاری و مطالعه نمایی تا آگاهانه در مسیر خود حرکت کرده باشی و حرکت تو ارزشمند باشد.