اگر گفتی بابا تقلید کار میمونه و اونم تو جنگل ها فراونه و تقلید کردن (مراجعه به کارشناس در فهم احکام دین از منابع آن) را بدون تفکر رها کردی، بدان تو هم از جامعه ی خود به سرعت متاثر شده ای و حتی بدان کمی فکر نکرده ای که آیا چنین چیزی درست است یا نه، در این صورت نمی توان گفت که تو هم اگر در زمان حسین علیه السلام بودی و در کوفه زندگی می کردی، اری را که کوفیان کردند با حسین علیه السلام نمی کردی.