تو که در فکر گرفتن وام با سود هستی اول بدان که دین تو درباره ی آن چه می گوید بعد اقدام کن؛ اگر دیدی که با مراجعه به مرجع خود، چنین کاری را ی توانی انجام دهی، که تو از مسیر حسین علیه السلام خارج نشده ایاما اگر وام با سود گرفتی و اصلا به نظر دین خودت توجهی نکردی، بدان که تو قطعا حسینی نیستی؛ چرا که دریافت ربا و خوردن آن، نوعی اظهار جنگ با خدا و پیامبر اوست و روشن است که دشمن خدا در مسیر حسین نخواهد بود.

به قرآن مراجعه کن تا ببینی که با ربا به چه چیزی تبدیل می شوی؛ به دشمن خدا و رسول و طبیعتا امام حسین علیه السلام