اگر گفتی من حسینی هستم و در عین حال خود را به دین ملتزم ندیدی و همیشه می خواهی خود را از دین جدا کنی،بدان که بازیچه ی شیطان قرار گرفتی و از مسیر حسین علیه السلام بسیار دور هستی.