در مجلسی رفت و سخنران کلامی را بر زبان جاری کرد و گفت که حضرت زینب در مسیر دین سختی ها کشید فقط برای اینکه دین منحرف نشود؛ تا این جمله را شنید به خودش گفت: واقعا آیا گریه من در محرم و بی حجابیم، انحرافی نیست که زینب برای آن رنج ها کشیده است؟!سخت به فکر فرو رفت و جوابی جز بله نمی توانست در پاسخ این پرسش به خود بدهد و سعی کرد از آن روز به بعد حجابش را رعایت کند.