این لباس های مد روز بپوشی که هیچ تناسبی با عقیده ی حسین و رفتار ایشان نداشته باشد و بعد بری کربلا و خودتو کربلایی بنامی بیشتر شبیه به شوخیه؛ حسینی بودن به زیارت نیست بکه به فکر و رفتار حسینی و رعایت احکامی که حسین علیه السلام بدان معتقد بود در پوشش هم هست.