احاطه حضرت مهدی به سرزمین تحت حکومت خود چنان است که کوچک ترین مکانی نیست مگر این که به آن جا علم دارد و دین خدا را در آن جا اجرا می کند؛ چرا که مهدی موعود برای اجرای عدالت جهانی ظهور خواهد و این جز با علم محیط و وسیع محقق نخواهد شد؛لذا در آثار اسلامی وارد شده که امام صادق علیه السلام فرمودند:
لایبقی موضع قدم الا وطئه و اقام فیه الدین الواجب لله (1): مکانی نیست جز این که مهدی به آن جا پا می نهد و دین خدا را در آن جا اقامه می کند.

پی نوشت:
1) یوم الخلاص، کامل سلیمان، الصفحه 386