تو که شجاعت این را نداری که در جشن‌های عروسی‌ای که در آن غنا و موسیقی‌هایی پخش می‌کنند که فقها فرموده‌اند شنیدن آن‌ها جایز نیست و ممنوع دینی است که این خود یعنی حسین بن علی علیه‌السلام هرگز بدان‌ها گوش نمی‌دهد بلکه از شنیدن آن‌ها بیزار است، شرکت نکنی و می‌ترسی که به تو بگویند بسیجی یا ...! 


چطور خود را پیرو حسینی می‌دانست که در مسیر خدا چنان شجاع بود که با مخالفان خدا به جنگ ایستاد و جان خود را فدا نمود! مگر عاشورا و قضایای آن را فراموش کردی؟! خوب جنگ شجاعانه حسین با یزید و یزیدیان بر سر چه بود؟ 


عمل نکردن به دین خدا؛ پس تو در عمل به دین خدا مثل مولایت شجاع باش و از سخنان یاوه‌ی دیگران نترس.