اگر ادعای حسینی بودن داری و با خانواده ی خود بدرفتاری می کنی یا بی اهمیت هستی، رفتار تو حسینی نیست؛ چرا که حسین علیه السلام در اخلاق نیک الگوی جامعه بود و در خانواده برترین اخلاق را داشتند و اگر کسی اشتباهی می کرد و جایی برای بخشش او وجود داشت، با کمال بزرگواری و رعایت عزت شخص خاطی، عذر او را پذیرا بود.

در روز عاشورا وقتی حر از سپاه عمر سعد کنار کشید و خود را به امام علیه السلام رساند و از آن حضرت طلب عفو کرد و عرض کرد: آیا خدا توبه مرا می پذیرد؟

امام حسین علیه السلام با روی گشاده و آغوش باز حر را پذیرفت و به او فرمود: آری؛ خداوند متعال توبه تو را می پذیرد و همه گناهانت را می آمرزد.