سستى در راه خدا و دین او کردى دیگر مسیرت و البته خودت، حسینى نیستی؛چرا که حسین بن على علیه السلام همه‌ چیز او در سایه ی خدا و دین او ترجمه می‌شد به گونه ای که در جای خود جان خود را فدا کرد...