حسینى باشى و زمانى که وقت نماز شد، همه چیز را بر نمازت مقدم کنى، ادعایى بیش نیست؛ چرا که حسین بن على علیه السلام در سخت ترین شرایط یعنى جنگ، نماز را بر آن مقدم داشت چه برسد به کارهاى روزمره که هرگز بر نماز حسین بن على علیه السلام مقدم نشدند....