کربلا یعنى عزت و اقتدار معنوى در برابر منافقان که حسین بن على علیه السلام در رخداد عاشورا به مردم آموخت.

حسینی باشى و خواهان دست فشردن ذلیلانه با آمریکا و اسرائیل باشید، نه کربلائى هستى و نه حسینى...