گاهی انسان با رخدادهایی مواجه می شود که پاسخ دادن به آن بسی سخت است و پاسخ آن یک بله یا خیر است؛ ولی هر چند پاسخ آن یک کلمه و کوتاه است اما سرنوشت ساز است و گاهی انسان را از دوزخ به بهشت و یا از بهشت به دوزخ می برد.


حر بن یزید ریاحی با یک پاسخ کوتاه به یک رخدادی که او را بین بهشت و جهنم قرار داده بود، خود را از دوزخ به بهشت کشاند و زیر لوای بهشتیان قرار داد.