مهم‌تر از هر چیزی فکر آدمی است؛ چرا که همه‌چیز آدمی پیرو فکر اوست و از فکر او پیروی می‌کند؛ اگر فکر آدمی، حسینی باشد، تمام جان او حسینی خواهد بود؛پس بیشتر سعی کنیم که فکر حسین را بیشتر بشناسیم تا کم کم همه‌ی جانمان حسینی شود.