گاهی چنین فهمیده می شود یا فهمانده می شود که نماز، روزه و دیگر مسائل فقهی تمام اجزای مهم دین و تشکیل دهنده ی آن هستند و چیزی غیر از این ها برای یک مسلمان به مانند نماز و روزه اهمیت ندارد؛ ولی باید دانست که چنین تصوری از دین نه تنها درست نیست بلکه ناشی از نشناختن درست دین است؛ چرا که برآیند پاره ی بسیاری از آثار اسلامی این است که همانطور که نماز مهم است، امور دیگری هم هستند که بسیار مهم هستند و دین بدون آن ها دین صحیح و کامل و در نتیجه دینداری صحیح نخواهد بود؛ یکی از مهم ترین قضایای دینی که بدون آن هر دینداری بدون آن دین او کامل نخواهد بود و نقص در آن به همان میزان نقص در دین را در پی خواهد داشت، نیکویی در رفتار است.

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: حُسْنُ الخُلُق نصف الدین (1): نیکو بودن رفتار و اخلاق، نیمی از دین است.


پی نوشت:

1) الصدوق، محمّد، الخصال، ص30.