همه ی ما معمولا زمانی که درخواست سخن در مورد دستورات دینی و مسائل اخلاقی دین سخن برای بازگو کردن داریم اما عجیب است که با این که می دانیم دروغ، امری ناپسند است ولی باز هم گاهی دروغ می گوییم و دیگر امور ناپسندی که می دانیم که ناپسند هستند ولی باز هم ان ها را انجام می دهیم.

واقعا که سخن قرآن، گهربار است که فرموده...قَلِیلًا مَّا تَذَکَّرُونَ (1): افراد کمی متذکر می شوند.


پی نوشت:

1) النمل، آیة 62