یکی از صفت هایی که قرآن کریم خود را بدان معرفی می کند: ذکری یعنی تذکر 

باید دانست که قرآن کریم تذکری است برای مومنان و کسانی که می خواهند راه حقیقت و انسانیت را بپیمایند، نه راه حیوانیت و راهی که منتهی می شود به نادیده گرفتن استعدادهای انسانی.

.... وَذِکْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِینَ (2): و (قرآن) تذکری برای مومنان است.

پی نوشت: