باید توجه داشت که خدای متعال مانند اجسام نیست که محدودیت دارند و اگر این جا بودند، دیگر آن جا نیستند؛ بلکه خدای متعال در همه جا موجود است و همه چیز برای او آشکار است؛ حال با توجه به این اعتقاد مسلم مسلمانان، آیا می توان کاری انجام داد که خدای متعال آن را نبیند! هرگز


أَلَمْ یَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى (1): آیا انسان ندانست که خداوند می بیند!


حال چطور ممکن است که زمانی که کودکی در مقال ما قرار دارد، کار ناپسندی در مقابل او انجام نمی دهیم ولی با توجه به اینکه خدای متعال در همه جا حضور دارد، گناه می کنم و هیچ حیایی هم نمی کنیم!


پی نوشت:

1) علق، آیه 14