گفت: بسه دیگه؛ چقدر گریه می کنید؛ هر سال برای امام حسین و هر هفته یک مجلس میذارید برای امام حسین علیه السلام؛ همش شد گریه!


گفتم: دین اسلام تماما گریه نیست بلکه شادی هم جزئی از برنامه ریزی دین برای بشر است؛ ولی باید گفت که اشک و گریه بر امام حسین علیه السلام یک دستور دینی است و نه یک دستور علمائی؛ بدین معنا که گریه بر امام حسین در همه ی سال به ویژه در ماه محرم و صفر یک دستور دینی است و دین بدان امر کرده است.


امام رضا علیه السلام: یابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین بن علی بن ابی طالب....(1): ای فرزند شبیب اگر می خواهی برای چیزی گریه کنی برای امام حسین علیه السلام گریه کن.


پی نوشت:

1) وسائل‏ الشیعة، ج  13، ص 503