گاهی انسان به راهنمای بیرونی نیازمند است که او را در مبهمات راهنمایی کند ولی چنین نیت که هادیان و راهنمایان فقط از چنین سنخی باشند، بلکه گاهی امری که نامحسوس است و در زبان دین بدان ایمان گفته می شود، انسان را به سوی راه درست و حقیقت رهنمون می سازد و به سان قطب نمایی است که سره از ناسره را برای مومنان تمییز می دهد تا دچار سردرگمی و یا انحراف نشوند.


قرآن کریم ایمان را در ردیف هادیان انسان برای رهنمون شدن به حقیقت می شمارد.


ان الذین امنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم بایمانهم (1): کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند، خدایشان آن ها را با ایمانشان هدایت می کند.


پی نوشت:

1) یونس، آیه 9