گاهی افرادی به دنبال معجزه می گردند و می گویند: چرا ما معجزه ای یا کار خارق العاده ای نمی بینیم!؟ غافل از اینکه متاسفانه آن قدر معجزات اطراف ما را احاطه نموده که برای ما عادی جلوه می نمایند.


آیا تا به حال فکر کرده ایم که چطور شب می رود و روز پدیدار می شود و یا روز می رود و شب پدیدار می شود بدون اینکه در برنامه های آن ها خللی پدیدار گردد؟ چنان نامحسوس پدیده های شب و روز اتفاق می افتد که اصلا احساس نمی شوند؛ قرآن کریم این آمد و شد روز و شب را نشانه ای به سان معجزه که خود نیز نشانه ای می باشد، مطرح می نماید.


ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله  فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون (1): به طور قطع در آمد و شد شب و روز و انچه خداوند در آسمان ها و زمین آفریده، نشانه هایی است برای پرهیزکاران.


پی نوشت:

1) یونس، آیه 6