بسیاری از مردم زمانی که نمی توانند در مقابل براهین و استدلال ها و حجت های مستحکم دیگران قرار بگیرند، شروع به فرافکنی می کردند و شروع به تمسخر و اتهام آن ها می کنند.

متاسفانه اغلب اگر نگوییم همه ی انبیا زمانی که حجت خود را برای بیان صحت مدعای خود و ارتباط خود با موجودی فرارتر از ماده طرح می کنند، عده ای به آنان نسبت سحر می دهند؛ که این موجب انحراف فکری پاره ای از مردم از حقیقت و مانع از کشف حقیقت برای عامه ی مردم می شود.

قال الکافرون ان هذا لساحر مبین (1): کافران گفتند که این شخص، ساحر آشکاری است!


پی نوشت:
1) یونس، آیه 2