لباس های ما زمانی که کثیف می شود، سعی می شود که از شوینده های از بین برنده ی کثیفی استفاده شود و لباس کثیف شده را به حالت قبلی خود برگرداند.

قرآن کریم زمانی که از گناهان، سخن به میان می آورد، بیان می دارد که نیکی ها، پاک کننده ی گناهان هستند.


إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ (1): نیکی ها، گناهان را از بین می برد.پی نوشت:

1) هود، آیه 114