فکر می کرد که درست است که یک خانم است و مسلمان ولی این مانع نمی شود که آرایش نکند و عکس های خود را در اینستاگرام و واتساب و... قرار ندهد؛ ولی یک روز با خانواده در مجلس سخنرانی یکی از سخنرانان شرکت کرد و سخنران از حجاب حضرت زینب علیها السلام و حیای ایشان سخن می گفت که ناگهان به ذهنش آمد...


که واقعا آیا قرار دادن عکس های خود در معرض دید همگان و نامحرمان مورد رضای حضرت زینب است؟! و آیا رفتار من زینبی است یا ....