جالب بود که با اینکه نماز نمی خواند ولی خود را پیرو امام حسین می دانست!! و هیچ ایایی نداشت که بگوید نماز نمی خوانم


گفتم: آخر حسینی که تو بدان معتقدی، آن حسینی حقیقی نیست؛ حسین حقیقی برای نماز و الترام حقیقی به نماز و دین جان خود را فدا کرد و در سخت ترین شرایط نماز خود را ترک نکرد؛ با این حال واقعا چطور ممکن است نماز نخوانی و خود را پیرو او بدانی!! 


امام حسین فرمود: من نماز را دوست دارم.....


تو که نماز نمی خوانی!!