گفت: چرا ما به خواسته های آمریکا عمل نمی کنیم تا این همه در دنیا ختی نکشیم؟!


گفتم: آخر این ملت مولایشان حسین علیه السلام و اگر چیزی را بخواهند، آن را با حفظ عزت نفس می خواهند و برای پیشرفت و تعالی دنیای خود حاضر نیستند که هر ذلتی را پذیرا باشند؛ چرا که مولایشان به آنان آموخته: هیهات منا الذله


ما دنیای عزتمندانه می خواهیم که با اعتقادات و رفتارهای ما منسجم باشد نه دنیای ذلیلانه