در راه حقیقت، انسان به راهنما نیاز دارد و بدون راهنما ممکن است هر آن از مسیر درست منحرف شود؛ کربلائیان در راه خدا راهنمایی داشتند که برتر از در آن زمان نداشتند و آو امام حسین علیه السلام بود؛ چرا که پیامبر اسلام فرموده اند که: حسن و حسین هر دو امام هستند....

آن ها امام و راهنمایشان حسین بود؛ باید به خود بنگریم و ببینیم که آیا با اینکه بر حسین می گرییم؛ راهنمای ما به سوی حقیقت اوست یا...