محرم آمد و هر جا می نگری معمولا سیاهی و نوشته های تعزیت مصیبت حسینی در همه جا نصب شده اند و گریه های مردمان به گوش می رسد ولی آیا آنچه حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام از ما خواسته گریه است و بس؟!

حسین اگر کشته شد، کشته ی جهالت بود؛ پس سعی کنیم که همراه با گریه بر حسین علیه السلام، جهالت خود را به علم تبدیل کنیم.

حسین علیه السلام اگر کشته شد، کشته سستی مردمانی بود که شاید زبانشان به اسلام می چرخید ولی جانشان مسلمان نبود؛ پس سعی نماییم که جان خود را مسلمان نماییم و به اسلام زبانی کفایت نکنیم.