می گفت: چرا این همه مرگ، مرگ می کنید و مرگ بر آمریکا و اسرائیل می گویید؛ بس است دیگر و البته او مسلمان بود و پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام! جالب این جاست که اهل قرآن بود و زیارت عاشورا را در ماه محرم همیشه می خواند!


گفتم: مگر قرآن نمی خوانی! اوست که به ما یاد داده که هی به ظالمان مرگ، مرگ بگوییم! 


گفت: کجا!؟


گفتم: خدا به یهودیانی که نسبت ناروای فرزند بودن عزیر نبی را به خدا می دادند و همچنین به مسیحیانی که حضرت مسیح علیه السلام را پسر خدا می دانستند و از حدود خود خارج شده و به عرضه ظلم وارد شده اند می گوید: قاتلهم الله انی یوفکون (1): مرگ بر آن ها! چگونه از حق منحرف می شوند!


ادامه دادم شما که اهل قرآن هستند و وارد شده که قرآن را همیشه بخوانیم آیا این بدین معنا نیست که باید هر صبح و شام به ظالمان، مرگ بر ظالم بگوییم! 


و البته در زیارت عاشورا هم وارد شده: اللهم العن کل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد: خدایا هر ظالمی که به حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم و خاندان ایشان ظلم کرده را لعنت کن و پر واضح است که یکی از آثار لعن کردن، مردن و منتهی به مرگ شدن ظالمان است.