گفت: شما که داعیه دار اخلاق اهل بیت هستید پس چرا افراد را لعن می کنید! اهل بیتی که شما از آن ها سخن می گویید از فحش و ناسزا به دور هستند؛ پس چطور در زیارت عاشورا لعن می کنید و این زیارت را به اهل بیت نسبت می دهید!


گفتم: قطعا همینطور است؛ اهل بیت از فحش و ناسزا به دور هستند ولی باید گفت که لعن با ناسزا بسیار فرق دارد؛ چه که لعن نوعی دعای بر دوری فرد از رحمت الهی است ولی ناسزا گفتن نوعی بی ادبی کردن و سخن ناروا نسبت دادن به افراد است و اولی (لعن) را خدا را قرآن انجام داده ولی از دومی (ناسزا) نهی کرده؛ حال که خود خدای متعال در قرآن لعن کرده، آیا اولیای الهی متادب به ادب الهی نیستند! پس لعن روشی قرآنی است و موافق با ادب و الا اگر غیر از این باشد باید به خدای متعال نسبت بی ادبی داد که ذات او از آن مبراست.