گاهی برای تحقق نیافتن نفوذ دشمن باید آن چنان به همدیگر نزدیک شد تا دشمن فکر نفوذ را به خود ندهد؛ وارد شده که امام حسین علیه السلام در کربلا دستور دادند که خیمه ها را به هم نزدیک کنند تا نفوذی از طرف دشمن محقق نشود.

دشمن همواره در صدد نفوذ است تا خلل را بیابد و از آن طریق بتواند افراد را از یکدیگر دور سازد...

مواظب نفوذ دشمن باشیم....