گاهی اوقات باید گفت که سبقت گرفتن نه تنها امری ناپسند نیست بلکه امری است واجب و آن سبقت گرفتن در نیکی و خیرات است.

فاستبقوا الخیرات...(1): در کارهای نیک از یکدیگر سبقت بگیرید.

پی نوشت:
1) بقره، آیه 148