افراطی گری مسئله بسیار خطیری است و باید دانست که کسی که بر پایه ی اصول حرکت کند افراطی نیست بلکه افراطی کسی است که اصول او چیزی می گوید و حدی را مشخص می کند و او فراتر از آن حد را خواهان است.
باید توجه داشت که امام حسین علیه السلام جز به لوازم اصول و مبنا و بینش اسلامی حرکتی نکرد ولی با این وجود عده ای که اسلام را خوب نمی شناختند و آن را در نماز و روزه منحصر می دیدند به امام حسین علیه السلام انگ افراطی گری می زدند و فریاد: وابدعتاه سر می دادند.