دیده اید بعضی از حساب ها جاری است و دائما در جریان است و تراکنش های روز آن برای آن حساب، امتیاز محسوب می شود! باید برای خدای متعال هم در زندگی خود حسابی جاری افتتاح کنیم و تراکنش آن حساب را زیاد نموده تا باعث حصول امتیاز بیشتر شود؛ با نماز برای خدای متعال در زندگی خود حساب جاری باز کرده و با اعمال صالح، تراکنش های آن را بالا ببریم.


الَّذینَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ دائِمُون‏ (1):آنان که بر نماز خود دوام دارند.

پی نوشت:
1) معارج، آیه 23